Moje codzienne smutki i radości :)

a właściwie Refundacja ze środków Funduszu Pracy kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego.

Pracodawca stwarzający nowe miejsce pracy dla osoby bezrobotnej może starać się o refundację z Powiatowego Urzędu Pracy kosztów jego utworzenia. Na każde utworzone stanowisko można dostać prawie 20 tys. zł. Warunkiem otrzymania dofinansowania jest zatrudnienie osoby bezrobotnej na tworzone stanowisko pracy. Jednak trzeba pamiętać, że podmiot prowadzący działalność gospodarczą, który otrzymał refundację, jest obowiązany dokonać zwrotu otrzymanych środków wraz z odsetkami, jeżeli nie dotrzymał warunków refundacji.

Aby móc ubiegać się o taką dotacje musimy w pierwszej kolejności złożyć do Urzędu Pracy wniosek o refundacje utworzenie stanowiska pracy dla osoby bezrobotnej. Wniosek można pobrać ze strony www swojego Urzędu Pracy. Następnie wraz z wymaganymi dokumentami składamy wszystko do Powiatowego Urzędu Pracy.

Jest przy tym trochę pracy, bo np. musimy złożyć aż 7 różnych oświadczeń o:

l niezaleganiu w dniu złożenia wniosku z wypłacaniem w terminie wynagrodzeń pracownikom oraz z opłacaniem w terminie składek na ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenie zdrowotne, Fundusz Pracy oraz Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych,
l niezaleganiu w dniu złożenia wniosku z opłacaniem w terminie innych danin publicznych,
l nieposiadaniu w dniu złożenia wniosku nieuregulowanych w terminie zobowiązań cywilnoprawnych,
l prowadzeniu działalności gospodarczej, w rozumieniu przepisów o swobodzie działalności gospodarczej, przez okres co najmniej 6 miesięcy przed dniem złożenia wniosku, z tym że do okresu prowadzenia działalności gospodarczej nie wlicza się okresu zawieszenia działalności gospodarczej,
l niekaralności za przestępstwa przeciwko obrotowi gospodarczemu w okresie 2 lat przed dniem złożenia wniosku,
l nieznajdowaniu się w trudnej sytuacji ekonomicznej,
l nierozwiązaniu z własnej inicjatywy, w okresie 6 miesięcy przed dniem złożenia wniosku, stosunku pracy z pracownikiem za wypowiedzeniem.

Do 30 dni otrzymamy pozytywną lub negatywną decyzje odnośnie naszego wniosku. Jeżeli wszystko zostało poprawnie wypełnione i otrzymaliśmy decyzje pozytywną, zostaniemy zaproszeni do podpisania umowy z Urzędem Pracy. W międzyczasie tworzymy stanowisko pracy poprzez zakup np. mebli, komputera itp., a urząd podsyła nam kandydatów do objęcia owego stanowiska Pracy. Gdy wybierzemy właściwą osobę, oraz kupiliśmy wszystko to udajemy się fakturami do urzędu po refundacje.

Powiatowy Urząd Pracy zabezpiecza się na wypadek konieczności zwrotu "dotacji" na okres 2 lat od daty podpisania umowy refundacji. Formami zabezpieczającymi zwrot przez firmę refundacji kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy może być poręczenie w trybie prawa cywilnego, weksel z poręczeniem wekslowym (aval), gwarancja bankowa, zastaw na prawach lub rzeczach, blokada rachunku bankowego albo akt notarialny o poddaniu się egzekucji przez dłużnika.

Na plus zasługuje fakt, iż osobę którą chcemy zatrudnić można wskazać z imienia i nazwiska, ważne aby była ona w tym czasie zarejestrowana jako osoba bezrobotna we właściwym ze względu na siedzibę firmy Urzędzie Pracy.

Refundacja kosztów wyposażenia i doposażenia stanowiska pracy pozwala na okresową aktywizację zawodową bezrobotnych zarejestrowanych w PUP. Refundację można traktować jako formę dotacji inwestycyjnej w firmie, która planuje określone zakupy inwestycyjne np.: nowe maszyny, do których obsługi i tak musiałaby zatrudnić pracownika. Dlatego warto spróbować, możemy zyskać dobrego pracownika i sprzęt, który mimo, że bardzo potrzebny, może być drogi i bez refundacji może przerastać możliwości finansowe naszej firmy.

Warto jednak podkreślić, że z tego mechanizmu mogą skorzystać wyłącznie te firmy, które istnieją na rynku powyżej 6 miesięcy, a utworzone stanowisko pracy trzeba utrzymać przez okres minimum dwóch lat. Refundacja nie może przekroczyć kwoty faktycznie poniesionych kosztów wyposażenia i doposażenia stanowisk pracy i dokonywana jest na wniosek pracodawcy po przedłożeniu rozliczenia poniesionych kosztów, zatrudnieniu na tych stanowiskach skierowanych bezrobotnych.

Na co można przeznaczyć pozyskane środki? Przede wszystkim na zakup wszelkiego rodzaju wyposażenia, na którym będzie pracował nowo zatrudniony pracownik. Szczegóły zależą jednak od konkretnego Urzędu Pracy. Niektóre z nich pozwalają np. na refundację kosztów zakupu samochodu, inne nie. Problemów nie sprawia zazwyczaj zakup sprzętu (np. komputerów, maszyn), oprogramowania, czy też mebli, czyli typowych środków jakie wiążą się ze stworzeniem nowego stanowiska pracy.

Podstawa prawna:


    l Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz.U. z 2008r. nr 69, poz.415, z późn. zm.);
    l Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 17 kwietnia 2009 r. (Dz.U z 2009 nr 62 poz. 512) w sprawie dokonywania refundacji kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego oraz przyznawania bezrobotnemu środków na podjęcie działalności gospodarczej;
    l Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1998 / 2006 z dnia 15 grudnia 2006 r. w sprawie zastosowania art. 87 i 88 Traktatu do pomocy de minimis (Dz. Urz. UE L 379 z 28.12.2006, str.5), albo pomocy de minimis w rolnictwie i rybołówstwie, w rozumieniu przepisów rozporządzenia Komisji (WE) nr 1860/2004 z dnia 6 października 2004 r. w sprawie stosowania art. 87 i 88 Traktatu WE w odniesieniu do pomocy w ramach zasady de minimis dla sektora i sektora rybołówstwa (Dz. Urz. UE L 325 z 28.10.2004, str. 4);
    l Ustawa z dnia 2 lipca 2004r. o swobodzie działalności gospodarczej (tj. Dz.U. z 2007r. nr 155, poz. 1095, z późn. zm).


Opracowanie: Marcin Januszkiewicz

na podstawie:
pup.gliwice.pl; bierzdotacje.pl; budujemyfirme.pl; firma.egospodarka.pl