Moje codzienne smutki i radości :)

Oto jeden z puntków regulaminu mojego PUP:

1. O przyznanie jednorazowo środków na podjęcie działalności gospodarczej mogą ubiegać się wyłącznie osoby bezrobotne, zarejestrowane w Urzędzie Pracy m.st. Warszawy przez okres co najmniej 2 miesięcy

W związku w tym że kończą się pieniądze na rok bierzący do 22 października można składać wnioski o dotację. Otrzymałem decyzje z PUP że z dniem 7 wrzesnia jestem osobą bezrobotną. Więc 2 miesiące mijają 7 listopada. Teraz pytanie :


Jak interpretujecie punkt 1 ? Czy 2 miesiące musi minąć zanim

a) złoże wniosek
b) zbierze się komisja i oceni wniosek
c) podpisze umowe z PUP

Dodam że komisja ma max 30 dni na ocene wniosku od momentu złożenia . W moim PUP średnio oceniają wniosek ok 14 dni . W związku z kończacymi się funduszami w tym przypadku będzie to wg mnie min 3 tygodnie. Wiem że najlepiej spytać w PUP , ale co o tym sądzicie ? Dodam że przy składaniu wniosku nie otrzymuje zadnego potwierdzenia datą... Pozdrawiam

Czy zakładając spółkę z kolegą, który obecnie pracuje a ja jestem bezrobotny, mogę ubiegać się o przyznanie jednorazowych środków z Funduszu Pracy na podjęcie działalności gospodarczej?

[ Dodano: Czw Wrz 21, 2006 2:38 pm ]
Mam jeszcze jedno pytanie: kto może mi pomóc w przygotowaniu wniosku o przyznanie jednorazowych środków?

Osoba bezrobotna ubiegająca się o przyznanie jednorazowo środków z FP na podjęcie działalności gospodarczej musi spełniać następując warunki:
* w okresie 12 miesięcy poprzedzających złożenie wniosku nie odmówiła bez uzasadnionej przyczyny przyjęcia propozycji odpowiedniego zatrudnienia, innej pracy zarobkowej, szkolenia, stażu, przygotowania zawodowego w miejscu pracy, wykonywana prac społecznie użytecznych, interwencyjnych lub robót publicznych,

Wiec troche licho z tą Działaniem 2.1.W poniedziałek sie wybieram do urzedu pracy w celu uzyskania jakis informacji.np:czy jest mozliwosc otrzymania wiekszej dotacji niz 12tys ?Pozrdo i dzieki za pomysły.

[ Dodano: Pon Maj 29, 2006 2:22 pm ]
Byłem dzis w Urzedzie Pracy.Po przedstawieniu im wizji mojej działalnosci otrzymałem nastepującą odpowiedz ,ze nie udzelają oni dotacji na handel.Owszem naprawa czyli serwis tak ,taka działalnosc moze byc i moge sie starac o dotacje ale komis juz nie.Wysokosc dotacji to 11tys zł.Postanowiłem wiec spytac sie czy moze moge liczyc na jakies dotacje z Ue ,ale otrzymałem nastepującą odpowiedz ze owszem moge ale wysokosc tej dotacji to również 11tys.Otrzymałem wiec do wypełnienia "WNIOSEK o przyznanie bezrobotnemu jednorazowo środków na podjęcie działalności gospodarczej".A szczerze to te wnioski to oni chyba specjalnie tak piszą , ze dla przecietnego zjadacza chleba są one bardzo nie jasne.Co radzicie?
Czy miał ktos kiedys doczynienia z takim wnioskiem.Jesli nie to kogo sie moge poradzic a tej sprawie.Pozdrawiam i z gory dziekuje za wszelkie wskazówki.

" />Witam,

Ma ktoś może regulamin w formie elektronicznej z naszego "wspaniałego" urzedu pracy (choćby nawet ten wcześniejszy) dotyczący przyznawania jednorazowych środków na podjęcie DG przez bezrobotnego?
Dziś chciałem złożyć wniosek ale okazało się że regulamin się ciągle zmienia i rzucają ludziom kłody pod nogi zamiast go upraszczać a regulaminu nie ma ani w urzędzie ani na stronie www. Przecież to jakiś PRL, że każą stosować się do czegoś co nie jest ogólnie dostępne dla petenta.

Proponuję dowiedzieć się w Powiatowym Urzędzie Pracy."Dotacje na rozpoczęcie działalności gospodarczejDotację może otrzymać osoba bezrobotna, która nie otrzymała w okresie 5 lat poprzedzających złożenie wniosku pożyczki z Funduszu Pracy lub innych funduszy publicznych środków na podjęcie działalności gospodarczej lub rolniczej. O dotację może ubiegać się ponadto bezrobotny, który w ciągu roku poprzedzającego złożenie wniosku nie odmówił bez uzasadnionej przyczyny przyjęcia propozycji odpowiedniego zatrudnienia, innej pracy zarobkowej, szkolenia, stażu, przygotowania zawodowego w miejscu pracy, wykonywania prac społecznie użytecznych, prac interwencyjnych lub robót publicznych. Ponadto dotację może uzyskać osoba, która nie prowadziła działalności gospodarczej w okresie 12 miesięcy poprzedzających złożenie wniosku. Przed uzyskaniem pomocy finansowej przyszli przedsiębiorcy odbędą obowiązkowe szkolenia z zakresu podstaw biznesu.Przedmiotem finansowania może być uruchomienie własnego biznesu o profilu produkcyjnym, usługowym jak i pozostałym, z wyłączeniem działalności gospodarczej w sektorze budownictwa okrętowego, górniczego, w transporcie, działalności związanej z eksportem oraz utworzeniem i funkcjonowaniem sieci dystrybucyjnych.Otrzymane środki można przeznaczyć na:

-maszyny,

-urządzenia,

-narzędzia pracy,

-umeblowanie,

-drobny remont (materiały),

-zakup surowców do produkcji,

-zakup towarów handlowych.

Przyznanych środków nie można przeznaczyć na:

-opłaty administracyjne i skarbowe,

-koncesje,

-zakup akcji i obligacji,

-leasing maszyn, urządzeń, pojazdów,

-składki ubezpieczenia społecznego oraz zdrowotnego,

-udziały finansowe,

-wkład do wszystkich typów spółek.Aby uzyskać dotację bezrobotny musi złożyć wniosek o przyznanie jednorazowo środków na podjęcie działalności gospodarczej. Kwota jednorazowych środków na podjęcie działalności gospodarczej nie może przekroczyć 5 krotnej wysokości przeciętnego wynagrodzenia.We wniosku powinny znaleźć się informacje dotyczące:-wnioskowanej kwoty,

-rodzaju działalności gospodarczej, którą bezrobotny zamierza rozpocząć,

-kalkulacji kosztów związanych z podjęciem działalności, źródła ich finansowania,

-harmonogramu zakupów w ramach wnioskowanych środków,

-proponowanej formy zabezpieczenia zwrotu środków,

-przewidywanych efektów ekonomicznych prowadzenia działalności.

Do wniosku należy załączyć następujące dokumenty:-kserokopię dokumentu stwierdzającego kwalifikacje zawodowe (np. koncesje, świadectwa szkolne, dyplom uczelni, zaświadczenie o ukończeniu kursu zawodowego, uprawnienia zawodowe lub świadectwa pracy) wnioskodawcy do prowadzenia zamierzonej działalności,

-kserokopię ostatniego świadectwa pracy,

-książeczkę wojskową (do wglądu),

-kserokopię tytułu prawnego do lokalu lub obiektów przeznaczonych pod planowaną działalność gospodarczą (umowa najmu, dzierżawy, akt własności),

-inne dokumenty mające związek z planowaną działalnością.

Szczegółowe warunki przyznawania środków na podjęcie działalności gospodarczej określa Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 21 listopada 2005 r. (Dz. U. Nr 236 z dnia 5 grudnia 2005 r.)."

Jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej mogą być udzielone osobie bezrobotnej w wysokości nie wyższej niż 6-krotna wysokość przeciętnego wynagrodzenia.

Bezrobotny ubiegający się o jednorazowe przyznanie środków na podjęcie działalności gospodarczej powinien spełniać następujące warunki:

* w okresie 12 miesięcy poprzedzających złożenie wniosku nie odmówił bez uzasadnionej przyczyny przyjęcia propozycji odpowiedniego zatrudnienia, innej pracy zarobkowej, szkolenia, stażu, przygotowania zawodowego w miejscu pracy, wykonywania prac społecznie użytecznych, prac interwencyjnych, robót publicznych;
* nie otrzymał dotychczas z Funduszu Pracy lub innych środków publicznych bezzwrotnych środków na podjęcie działalności gospodarczej,
* nie prowadził działalności gospodarczej w okresie 12 miesięcy poprzedzających złożenie wniosku o przyznanie środków na podjęcie działalności gospodarczej;
* nie był w okresie 2 lat poprzedzających złożenie wniosku karany za przestępstwa przeciwko obrotowi gospodarczemu, w rozumieniu ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks Karny;
* spełniać warunki określone w rozporządzeniu Komisji (WE) nr 1998/2006 z dnia 15 grudnia 2006 r. w sprawie stosowania art. 87 i 88 Traktatu do pomocy de minimis (DZ. Urz. UE L 379
z 28.12.2006, str.5) czyli w ciągu ostatnich trzech lat budżetowych nie otrzymał pomocy de minimis przekraczającej 200 000 euro, a w przypadku podmiotów działających w sektorze transportu drogowego 100 000 euro w ciągu ostatnich 3 lat budżetowych albo w rozporządzeniu Komisji (WE) nr 875 z dnia 24 lipca 2007 r. w sprawie stosowania art. 87 i 88 Traktatu WE
w odniesieniu do pomocy de minimis dla sektora rybołówstwa i zmieniającego rozporządzenie WE 1860/2004 (Dz. Urz. UE L 193 z 25.07.2007, str. 6) czyli w ciągu ostatnich trzech lat nie przekroczył pomocy de minimis w wysokości 3 000 euro.
* złożyć kompletny i prawidłowo sporządzony wniosek

Bezrobotny zamierzający podjąć działalność gospodarczą może złożyć do starosty (w imieniu którego działa Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy) właściwego ze względu na miejsce zamieszkania lub pobytu albo ze względu na miejsce prowadzenia działalności wniosek o przyznanie ze środków Funduszu Pracy jednorazowo środków na jej podjecie, w tym kosztów pomocy prawnej, konsultacji i doradztwa dotyczących tej działalności.

Osoba bezrobotna starając się o dotację na podjęcie działalności gospodarczej musi wskazać kwotę wnioskowanych środków, podać jaki rodzaj działalności gospodarczej zamierza prowadzić, dokonać kalkulacji kosztów związanych z podjęciem działalności oraz źródła ich sfinansowania.

Chcąc uzyskać dotację na działalność gospodarczą, bezrobotny jest również zobowiązany do przedstawienia w urzędzie pracy szczegółowej specyfikacji i harmonogramu zakupów ( w ramach wnioskowanych środków) oraz przewidywanych efektów ekonomicznych działalności, na której prowadzenie chce otrzymać bezzwrotną dotację. Osoba bezrobotna, chcąca otrzymać dotację z urzędu pracy na działalność gospodarczą, a spełniająca powyższe warunki, powinna złożyć wniosek wraz z odpowiednimi załącznikami oraz biznesplanem. Całość dokumentów jest sprawdzana pod względem formalnym i merytorycznym. Kompletny wniosek jest rozpatrywany przez Komisję powołaną przez Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy. Z osobą, której wniosek o dotację otrzyma pozytywną ocenę komisji działającej w PUP, zostaje zawarta umowa oraz wypłacone jednorazowe środki na działalność gospodarczą. Osoba ta traci, z dniem następnym po podpisaniu niniejszej umowy, status bezrobotnego.

Informacje dotyczące zabezpieczeń zwrotu środków otrzymanych z Funduszu Pracy lub innych funduszy publicznych na rozpoczęcie działalności gospodarczej, w przypadku nie wywiązania się z warunków umowy zawartej z urzędem pracy, określone zostaną w regulaminie przyznawania dotacji.