Moje codzienne smutki i radości :)


Decyzja Ministra Obrony Narodowej nr.1.
W sprawie powołania jednostek Obrony Terytorialnej w Poznaniu i Warszawie.

Na podstawie rozkazu Ministra Obrony Narodowej z ... czerwca 1966 roku. Nakazuje się wydanie broni potrzebnej do wyposażenia jednostek obrony terytorialnej organizowanych przez grupę zwaną Honor i Ojczyzna. Jednostki te mają autonomię w podejmowaniu decyzji bojowych przeciw siłom przeciwnika, jednakże zaleca się im aby współpracowały one z oddziałami Wojska Polskiego.

Minister Obrony Narodowej
płk. Grzegorz Zawicki

Poznań, dnia 12.11.2008r.

Centrum Szkolenia Wojsk Lądowych
ul. Wojska Polskiego 86/90
60 – 628 Poznań

Fax 061 – 8575066
Wg rozdzielnikaZaproszenie do składania ofert

W imieniu Centrum Szkolenia Wojsk Lądowych w Poznaniu („Zamawiającego”) zapraszam do złożenia oferty w ramach postępowania o udzielenie zamówienia w formie zapytania o cenę na Świadczenie usług dostępu do sieci Internet dla Centrum Szkolenia Wojsk Lądowych Poznań oraz jednostek będących na jego zaopatrzeniu gospodarczym.

Zamawiający informuje jednocześnie, że Zamówienie zostanie udzielone wykonawcy, który zaoferuje najniższą cenę. Wykonawca może zaproponować tylko jedną cenę i nie może jej zmienić po złożeniu oferty. Negocjacje co do ceny po złożeniu oferty są niedopuszczalne.

Termin nadesłania oferty ustala się na dzień 01.12.2008r, którą przesłać należy na adres Zamawiającego, tj. Centrum Szkolenia Wojsk Lądowych ul. Wojska Polskiego 86/90. Poznań, kancelaria jawna bud, nr 3 Do udzielania ewentualnych wyjaśnień w niniejszym postępowaniu upoważniam kpt. Łukasza Stankiewicza tel. (0-61) 857 52 54 – sprawy formalno-prawne oraz kpt. Piotr Byszczuk (061) 857 51 91 - sprawy merytoryczne.
KOMENDANT
CENTRUM SZKOLENIA WOJSK LĄDOWYCH W POZNANIU
(-) płk Zbigniew Grzesiczak

Łódź, 12 sierpnia 2008r.

wg rozdzielnika
ZAWIADOMIENIE O ZŁOŻENIU PROTESTU


Jednostka Wojskowa 1933, 91-735 Łódź, ul. Źródłowa 52, Zamawiający w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę żywności na 2009 r. (sygn. PN 7/ŻYW/2008), na podstawie art. 181 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo Zamówień Publicznych ( Dz. U z 2004r Nr 19, poz. 177 z późn. zm.) zawiadamia Wykonawców, biorących udział w postępowaniu o:

1. wniesieniu w dniu 11 sierpnia 2008r. protestu przez firmę P.P.H. „MALUS” z siedzibą w Gołaskach k/ Poznania na zapisy Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

Stosownie do art. 181 ust 3 Pzp Zamawiający zawiadamia o treści protestu oraz podniesionych zarzutach poprzez przekazanie kopii protestu ( Załącznik Nr 1).

Załączniki: nr 1 na 5 str.( kopia protestu)
nr 2 na 1 str. (rozdzielnik) a/aDOWÓDCA


płk dypl. Tadeusz ŁOMONOS


PW 444 760
12.08.2008r.

Sulechów, 10.04.2008r.

Jednostka Wojskowa 4408
w Sulechowie

Dotyczy : Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę środków higieny i czystości Nr sprawy 04/PN/08.

Kwota przeznaczona na realizację zamówienia –325434,02PLN netto.
Informuję niniejszym, że po dokonaniu oceny wiarygodności oferentów uczestniczących w przedmiotowym postępowaniu oraz po dokonaniu badania i oceny złożonych ofert jako najkorzystniejszą wybrano ofertę nr 1244/08 złożona przez:

1. SWISSPOL Ltd Sp. Z o.o. ul. Świątnicka 30, 52-018 Wrocław – 30156,66zł – punktów – 100;
Złożono 6 ofert:
2. 1257/08 REX Przedsiębiorstwo Handlowe Kiełkowo 48, 64-212 Siedlec – 42414,52zł, pkt. -71 ;
3. 1254/08 Centrum Merkury ul. B. Prusa 7c/1, 50-319 Wrocław, - 33091,37zł, pkt.91 ;
4. 1243/08 JACK s.j. ul. Ciołkowskiego 2, 15-264 Biełystok – 41221,04zł pkt.73 ;
5. 1245/08 PHU MIWO ul. Wojska Polskiego 68/1/8 60-628 Poznań – 33153,70zł pkt.90 ;
6. 1256/08 TRANSMAN s.j. ul. Ogrodowa 2 Mierzyn, 72-006 Szczecin – 32926,58zł pkt. 91 ;

Oferentów pragnących zapoznać się z protokołem i załącznikami, zapraszam do złożenia stosownego wniosku celem ustalenia terminu i trybu udostępniania informacji.
Dziękując za złożenie ofert w przedmiotowym postępowaniu, zapraszam do udziału w kolejnych postępowaniach o udzielenie zamówienia publicznego.


/-/Eugeniusz Sadowski
referent ds. zamówień publicznych

1. Numer seryjny;
F-16C, JC-22
Numer nadany tymczasowo w USA - 03-0061

2. Numery taktyczne;
4061

3. Data produkcji;

4. Data dostawy;
12.12.2007 r.

5. Użytkownicy i okres użytkowania;
12.12.2007 r. - czas obecny, JW 1178 (6elt)

6. Prace na samolocie wykonane poza jednostką macierzystą;
Brak danych

7. Ostatni lot (data, stopnie, imiona i nazwiska załogi);
Brak danych

8. Ilość lądowań i nalot;
Brak danych

9. Udział w ćwiczeniach-imprezach lotniczych;
27-29.05.2008. Ćwiczenia wojskowe Zlot - 2008. Poznań Krzesiny .

Jednostka Wojskowa 4057
ul. Ku- słońcu 33a
70-907 Szczecin

OGŁOSZENIE
O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY NA DOSTAWĘ ZESTAWÓW KOMPUTEROWYCH TYPU DESKTOP WRAZ Z OPROGRAMOWANIEM ORAZ KOMPUTERÓW TYPU NOTEBOOK WRAZ Z OPROGRAMOWANIEM
CPV 30231200-9, 30213100-6


Na podstawie przepisu, art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29.01.2004- Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2006 r. nr 164, poz. 1163 z późn. zm. ) zawiadamia się, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie zapytania o cenę w przedmiocie „Dostawy zestawów komputerowych, typu desktop wraz z oprogramowaniem oraz komputerów typu notebook wraz z oprogramowaniem ” została wybrana najkorzystniejsza oferta wykonawcy:

KOMPUTRONIK S.A. z siedzibą
UL.WŁOCZYŃSKA 37
60-003 POZNAŃ
Cena przedstawiona w ofercie wynosi: 65.390,78 zł brutto
Słownie: sześćdziesiąt pięć tys trzysta dziewięćdziesiąt 78/100

Uzasadnienie

Wykonawca spełnia wszystkie warunki udziału w postępowaniu. Oferta jest zgodna ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia a zaproponowana cena jest najniższa.

Biorąc pod uwagę kryterium wyboru - cena, Wykonawcom, którzy złożyli oferty, przyznano następującą ilość punktów:

1.Outcom Sp. z o.o z siedzibą
ul. Górnośląska 4a/41 - 88,36 pkt
00-444 Warszawa

2. IT Serwis s.c. z siedzibą
ul.Klemensiewicza 4-10 - 92,09 pkt
70-028 Szczecin

3. Komputronik S.A. z siedzibą
ul.Wołczyńska 37 - 100,00 pkt
60-003 Poznań


DOWóDCA JW 4057